IDA Pro too big function 问题

IDA Pro 默认反编译一个函数的最大字节为64K,如果超过,则会提示无法反编译该函数: 在反编译后的文件里 …

IDA Pro too big function 问题 查看全文 »